Etapa I - Evaluarea specificităţilor intinderii / utilizării teritoriului in zonele periurbane comparativ cu zonele urbane si rurale, in contextul practicilor si politicilor curente

Rezultate Etapa I

Studiu

   Pornind de la definirea conceptului de franjă rur-urbană au fost inventariate politicile şi practicile de mediu, sociale şi economice cu impact în dinamica zonelor urbane şi rurale. Au fost scoase în evidenţă problemele grave cu care se confruntă zona rur-urbana, probleme regasite si in conditiile din Romania, cum ar fi: procesul de retrocedare a terenurilor, privatizarea, procesele de decolectivizare, schimbările petrecute la nivelul modelelor de consum. Au fost trecute in revista documente legislative în vigoare în domeniul utilizării teritoriului în zonele rurale şi urbane şi formularea de instrumente economice si legislative pentru zonele de interacţiune. Au fost analizate relaţiile dintre elementele legislative principale şi factorii de influenţă în contextul schimbării continue a zonelor periurbane, asupra problemelor de mediu. In cadrul studiului au fost identificate modele de franje rururbane în funcţie de structură şi funcţii şi a fost evaluat impactul asupra mediului al dinamicii aşezarilor urbane, inclusiv a rolului de accentuare a incompatibilităţilor funcţionale. Studiul cuprinde si exemplificari referitoare la tipologii de utilizare a terenurilor în franjele rururbane folosind date satelitare.

Structuri pentru:

 • Baza de date cu indicatori socio economici prin care sunt posibile caracterizări socio economice ale localităţilor;
 • Baza de date cu elemete legislative din domeniul pieþei muncii si protectiei sociale;
 • Baza de date cartograficã va contine informatii pe o perioadã de timp ce se extinde între 1970 si 2009, si va fi bazatã pe harti generale (utilizare a terenului) si specializate (soluri, hidrogeologie), imagini satelitare si ortofotoplanuri
 • Materialele vor  fi folosite ca suport în analiza factorilor declanşatori ai expansiunii urbane şi a determinării impactului asupra mediului.
 • Diseminare:

  • 4 lucrari ISI acceptate la publicat;
  • Participari la 6 conferinte internationale cu 9 lucrari stiintifice;
  • Masa rotunda - Evaluarea specificitatilor utilizarii teritoriului in zonele periurbane 21 Nov 2012.

   In urma analizei tipurilor de structuri rur-urbane in etapele urmatoare vor fi efectuate studii in conformitate cu activitatilor propuse in proiect si care vor lua in considerare 

  • zonele de influenta ale asezarilor de rangul 0 - Capitala Romaniei, municipiu de importanta europeana
  • zonele de influenta ale asezarilor de rangul I - municipii de importanta nationala, cu influenta potentiala la nivel european
  • zonele de influenta ale asezarilor de rangul II - municipii de importanta interjudeteana, judeteana sau cu rol de echilibru in reteaua de localitati
  • zonele de influenta ale asezarilor rangul III – orase

   

  ETAPA II - Cuantificarea proceselor legate de componentele natură-om, prin evaluarea factorilor de mediu si sociali

  Rezultate etapa II:

  Studiu

     Evoluţia relaţiilor natură-om în franjele rur-urbane la scară spaţială şi temporală în România s-a bazat pe studii de caz selectate în funcţie de rangul atribuit localitatilor conform criteriilor referitoare la numărul de locuitori, accesul la facilităţi şi servicii urbane, forţa de muncă ocupată în agricultură. Selectarea a 4 ranguri diferite (Bucureşti oraş de rang 0, Ploieşti de rang I, Piatra Neamţ de rang II si Gura Humorului de rang III) s-a realizat cu scopul de a analiza dinamica modurilor de utilizare a terenurilor în mod ierarhic şi în funcţie de criterii socio-economice diverse, a evolutiei factorilor sociali, precum si a managementului deşeurilor în zonele periurbane.

     Studiul a evidenţiat tendinţele apărute în schimbările modului de utilizare a terenurilor specifice zonelor periurbane ale oraşelor din România, în care terenurile agricole au fost scoase din circuitul agricol pentru transformarea în ansambluri rezidenţiale sau unităţi comerciale sau au fost abandonate, deoarece lipsa de fonduri pentru susţinerea culturilor a determinat transformarea terenului din agricol în spaţiu construit. In domeniul social, fenomenul periurbanizării se face observabil prin creşterea totală a populaţiei comunelor din zona de influenţă imediată, atât ca urmare a bilanţului natural (natalitate, mortalitate), cât şi a bilanţului migrator. Au fost analizate sursele de deșeuri din zonele urbane şi periurbane, deșeuri industriale, periculoase, menajere și asimilabile cu cele menajere, agricole și din construcții și demolări. Deşeurile menajere, fiind deşeuri cu cea mai accentuată dinamică a volumelor şi compoziţiei, obligă la o reorientare a sistemului de gestionare către reciclare şi revalorificare.

     Toate acestea au contribuit la accelerarea impactului acestor schimbări asupra calităţii factorilor de mediu şi asupra confortului locurii în majoritatea franjelor rur-urbane a oraşelor din România.

  • Nou model de sistem de management al calitatii bazat pe analiza riscurilor si a lucrarilor ascunse aplicabil in domeniul constructiilor - publicat in revista Calitatea Acces la Succes
  • Raport de Mediu realizat în cadrul procedurii de Evaluare Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor, varianta actualizată pentru perioada 2014 – 2020 - publicat pe site-ul Ministerului Mediului si Schimbarii Climatice

  Diseminare: 

  • 9 lucrari ISI publicate;
  • 3 lucrari BDI;
  • 1 capitol de carte;
  • 2 studii;
  • 14 lucrari stiintifice comunicate la conferinte internationale;
  • Organizare Workshop - Dinamica Societate - Mediu (Environment and Society Dynamics), 5 iunie 2013, Magurele, Romania, la care au fost comunicate 14 lucrari de catre membrii proiectului DYNAHU;
  • Serviciu – Consultanta pentru Revizuirea Planului Local de Actiune pentru Mediu al Municipiului Bucuresti.

   

  Etapa III  -   Elaborarea modelului de predicţionare şi a scenariilor schimbărilor de mediu, sociale şi economice în zonele periurbane

  Rezultate etapa III:

  Studiu:

  Pentru elaborarea unui model de predicție a schimbărilor de mediu, sociale și economice din zonele periurbane din România este necesar sa fie identificati factorii ce pot anticipa dezvoltările viitoare. In acest sens, in cadrul Etapei 3 au fost evaluati  factorii economici şi potenţialul franjelor rurubane studiate din punct de vedere al accesului la utilităţi. O atentie deosebita a fost acordata analizei accesului la apă curentă. Au fost evaluati de asemenea  factorii economici şi potenţialul franjelor rurubane din punct de vedere al încadrării în piaţa  muncii cu accent pe analiza dinamicii populaţiei aflată în şomaj.

  Analiza trăsăturilor de mediu în franjele rurubane la scală temporală şi spaţială – analiza relatiilor teritoriale a evidentiat creşterea gradului de dispersie a zonelor construite şi fragmentarea terenurilor agricole si efectele fragmentării terenurilor agricole şi a abandonului acestora. Evaluarea impactului deşeurilor asupra resurselor de apă conduce la dezvoltarea  unui plan de management. Activitatile desfasurate in cadrul proiectului au condus la dezvoltarea unei baze de date şi compararea rezultatelor cu date similare din ultimii 20 de ani. Informatiile obtinute constituie date de intrare pentru predicţionarea schimbărilor de mediu,  ecogeomorfologice şi de utilizare a teritoriului

  A fost elaborata structura de baza a modelului de predictie a schimbărilor de mediu, sociale şi economice în zonele periurbane, bazata pe ecuaţia regresiei logistice multivariate. Modelul include ca variabilă dependentă informaţii privind dinamica zonelor construite (ce va fi codificată binar), iar ca predictori (atât continuui cat şi categorici), o serie de variabile identificate în literatura ştiinţifică ca elemente importante în determinarea schimbărilor în franjele rururbane. Predictorii au fost aleşi astfel încât să acopere o paleta cât mai largă a aspectelor privind: elementele de atractivitate şi restrictivitate a zonelor, elemente de planificarea teritoriului în ariile urbane, date privind piaţa imobiliară şi taxarea terenului, utilizarea terenului.

  Rezultate si Diseminare: 

  • Lucrari stiintifice: 3 lucrari ISI publicate; 3 lucrari ISI in evaluare;  2 lucrari BDI ; 1 carte; participari la 9 conferinte internationale
  • Baza de date - factori care pot influența schimbările în modul de utilizare a terenurilor: indicatori economici, socio-demografici fizico-geografici și de mediu
  • Structura de baza a modeluluide predictie
  • Masa rotunda  - 18 noiembrie 2014, Magurele, Romania

   

  Etapa IV  -  Transformarea modelului de predictionare intr-un serviciu inovativ de consultanta de mediu

  Rezultate etapa IV:

  Studiu:

  Identificarea factorilor care au determinat evoluția utilizării terenurilor in zona de interfață urban-rural din România reprezintă un demers extrem de util în vederea identificării evoluțiilor viitoare și a impactelor asociate. Modelul de predicție dezvoltat in cadrul proiectului este bazat pe ecuaţia regresiei logistice multivariate, care modelează relaţia dintre o serie de variabile independente (predictori) şi o variabilă dependentă dihotomică. Ca variabilă dependentă sunt introduse informaţii privind dinamica zonelor construite, iar ca predictori o serie de variabile identificate în literatura ştiinţifică ca elemente importante în determinarea schimbărilor în franjele rururbane.

  Raportul de față, bazat pe datele de intrare referitoare la schimbările de mediu, schimbările ecogeomorfologice si socio-economiceeste structurat după cum urmează:

  • identificarea arealelor cu dinamică urbană accentuată la nivel național;
  • construirea și aplicarea unui model de predicție a expansiunii urbane la nivel județean;
  • construirea și aplicarea unui model de predicție a expansiunii urbane la nivel local.

  Modelul de predicție a dinamicii suprafețelor construite la nivel local cuprinde un număr del predictori mai ridicat, evidențiind multe dintre modelele de dezvoltare de după căderea regimului communist, ca de exemplu:  distanța față de spații verzi ori spații industriale, localizarea față de intravilanul orașelor, pretul terenurilor și încadrarea în anumite zone de taxare fiscală, modul de utilizare al terenurilor etc.

  Modelul de predictive a dinamicii suprafețelor construite la scară județeană a evidențiat ca predictori semnificativi statistic variabile economice (salariul mediu), sociale (densitatea populației), importanța așezării urbane (rangul, conform Legii 375/2001) și factorii naturali (suprafața cu diferite pante ale terenurilor).

  Rezultate si Diseminare: 

  • Lucrari stiintifice: 5 lucrari ISI publicate;  4 lucrari BDI1 capitol de carte si participari la            9 conferinte internationale
  • Baza de date - factori care pot influența schimbările în modul de utilizare a terenurilor: indicatori economici, socio-demografici fizico-geografici și de mediu
  • Modelde predictie la nivel judetean si local - aplicare

  Etapa V  -   Testarea modelului de predicţionare într-un serviciu inovativ de consultanţă de mediu

  Rezultate etapa V:

  Studiu:

  Serviciul inovativ analiza și predicția modului de utilizare a terenurilor (SINOLand) reprezintă un serviciu existent, considerabil îmbunătățit, care vizează abordarea integrată a dinamicii modului de utilizare a terenurilor, ca parte integrantă a studiilor de planificarea teritoriului și evaluarea impactului asupra mediului. Scopul SINOLand este de a dezvolta un serviciu adaptabil pentru areale cu niveluri de complexitate diverse din punct de vedere al sinergismului relațiilor dintre societatea umană și componentele naturale, în scopul ameliorării semnificative a eficienței proceselor instituționale în instituțiile din domeniul protecției mediului și planificării teritoriului.

  SINOLand este puternic corelat cu cerințele procedurilor administrative, care vizează evaluarea potențialului teritoriului de a suporta anumite intervenții antropice sau a impactului asupra mediului al diferitelor planuri, programe, proiecte și activități.

  SINOLand este organizat în trei module, fiecare dintre acestea având o finalitate, pe care un utilizator poate să o selecteze separat:

  Modul 1 – Analiza modului de utilizare a terenurilor

  Modul 2 – Determinarea criteriilor reprezentative pentru analiza și predicția modului de utilizare a terenurilor

  Modul 3 – Predicția modului de utilizare a terenurilor

  Beneficiarii principali ai SINOLand sunt:

  • Instituții naționale, regionale și locale implicate în managementul teritorial (Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale)
  • Firme de consultanță care realizează documentații de protecție a mediului și de urbanism, precum și studii de prefezabilitate și de fezabilitate.
  • ONG-uri interesate de argumentarea anumitor puncte de vedere, în demersul lor de a reprezenta comunitățile umane
  • Experți din diferite domenii de activitate

  Pentru analiza cost-beneficiu au fost luate în calcul două scenarii: situația în care nu se utilizează SINOLand și situația cu implementare. Din situația cu implementare cu SINOLand a rezultat că: se obține un cadrul metodologic și procedural unitar pentru companii publice și private; va crește capacitatea de administrare a teritoriului la nivel local și regional; se elaborează hărți de utilizare a terenurilor, precum și o bază de date geospațiale, ce poate fi consultată de instituțiile din teritoriu; crește capacitatea de prevenire a dezvoltării necontrolate a unor utilizări; se integrează zonele cu risc în dezvoltarea necontrolată a unor utilizări ale terenurilor în documentațiile de urbanism și planificare a teritoriului; crește nivelul de informare și educare a populației și agenților economici; se îmbunătățește reziliența comunităților;

   

  Rezultate și Diseminare:

  Lucrări ştiinţifice: 2 lucrări ISI; 2 lucrări BDI ; 1 lucrare BDI în evaluare; participări la 11 conferinţe internaţionale

  • Masă rotundă – “Serviciul inovativ pentru analiza şi predicţia modului de utilizare a terenurilor, SINOLand ” organizată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti
  • Curs – "Utilizarea serviciului inovativ pentru predicţia dinamicii modului de utilizare a terenurilor în zonele cu dinamică rapidă” organizat la sediul INCSMPS, de către UB.
  • Serviciu inovativ pentru analiza şi predicţia modului de utilizare a terenurilor - SINOLand
  • Model de locuință cu consum redus de energie – dezvoltare
  • Brosuri de prezentare serviciu

  Copyright © 2015. INOE 2000. All rights reserved